Údolní přehrada Schwammenauel, Německo

VAG KSS Hollow-Jet Discharge Valves replace 60-year-old ring valves

Stát: Německo
Zákazník: Wasserverband Eifel-Rur
Výrobky: VAG EKN® Uzavírací klapky, VAG KSS Rozstřikovací ventily

Údolní nádrž Schwammenauel ležící v chráněném území severní Eifel, patří s objemem 203 miliónů m³ k největším přehradám v Německu. Zachycuje velké objemy srážek z povodí řeky Rur. Vodní energie je využívána k výrobě elektrické energie v elektrárně Schwammenauel.

Do posledních 50 metrů tunelu vedoucího do spodní výpusti přehradní hráze bylo zabudováno ocelové potrubí a jeho rozvětvení. Uzávěrovou komorou, která leží za patou přehradní hráze, procházela celkem tři potrubí (2 x DN 2000 a 1 x DN 2300). Dvě potrubí o menším průměru přitom sloužila jako spodní výpust a ústila do přilehlé uklidňovací nádrže pod hrází. Největší ze tří potrubí o délce 80 metrů, které sloužilo jako provozní výpust, bylo vedeno nad zemí k elektrárně.

Dva sedlové ventily, které dosud regulovaly proud vody z potrubí spodní výpusti a všechny bezpečnostní systémy pro ochranu potrubí proti prasknutí a které byly nainstalovány v uzávěrové komoře, měly stejné jmenovité rozměry. Přes 60 let staré armatury vykazovaly v posledních letech velké známky opotřebení a byly náchylné k poruchám. Uprostřed roku 2002 musel být provoz spodní výpusti omezen. Následovaly prohlídky a zkoušky. Počátkem roku 2004 byla provedena analýza trhu a vypracována studie proveditelnosti, jejichž výsledkem bylo, že armatury ve spodní výpusti a v provozní výpusti musí být vyměněny za nové.

Rozhodnutí pro VAG Rozstřikovací ventily

Stavební práce byly naplánovány na květen až říjen, tedy na období, kdy většinou nedochází k povodním. Zákazník, Wasserverband Eifel-Rur (vodohospodářská společnost Eifel-Rur (WVER)), urychleně vyhlásil omezené výběrové řízení, protože musel počítat s tím, že dodací termín rozstřikovacích ventilů vyrobených na zakázku bude až deset měsíců. Pro výběr nových regulačních ventilů byla rozhodující dvě kritéria: Prvním kritériem bylo, že nové armatury musely mít stejné jmenovité rozměry jako původní a v oblasti uklidňovací nádrže nesměly být provedeny žádné stavební změny. Druhou podmínkou bylo, že normy DIN 19700, které měly vstoupit v platnost v červenci 2004, předepisovaly pro každé potrubí spodní výpusti minimální vypouštěcí objem 50 m³/s. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto nahradit zastaralé sedlové ventily rozstřikovacími ventily, protože splňují požadavky na vypouštěcí objem a také bezpečně a spolehlivě uzavírají v případě havarijních situací.  

Na základě kapacitních výpočtů bylo rozhodnuto použít rozstřikovací ventil o jmenovité světlosti DN 1800 a odvzdušňovací systém o průměru 3200 mm. Pro dokonalé zamezení vibrací byla síla stěn armatur a montážních vložek dimenzována na jmenovitý tlak PN 25 a příruby na PN 16. Provozovatel pověřil řešením těchto úkolů společnost VAG, která byla v kontaktu s inženýrskou firmou a s konečným odběratelem WVER již od roku 2003, takže byla schopna se zapojit do projektu již v počáteční fázi a podílet se na vypracování studie proveditelnosti. Po několika prohlídkách místa stavby byly do detailu vyjasněny veškeré technické požadavky, tj. rozměry, materiály všech dílů, povrchová úprava vnitřních a vnějších povrchů všech armatur a požadavky na ovládací prvky armatur. Zástupci firmy Heinrich Scheven GmbH navštívili výrobní závod VAG v Mannheimu, kde měli možnost se sami přesvědčit o vysoce kvalitním provedení a funkci armatur značky VAG.

Nová potrubní větev byla opatřena krátkou redukcí z DN 2000 na DN 1800 kvůli připojení rozstřikovacího ventilu k bezpečnostnímu systému pro ochranu potrubí proti prasknutí. Jako bezpečnostní zařízení proti prasknutí potrubí dodala VAG vzhledem ke stísněnému prostoru uzávěrové komory krátkou svařovanou uzavírací klapku DN 2000.

Nový typ armatury s modifikovanými rozměry

Sedlové ventily jsou nejširší uprostřed a zmenšují se směrem k výpusti a k ponořené části zdi uzávěrové komory, kdežto průměr rozstřikovacího ventilu se plynule rozšiřuje až na 3,6 m. V důsledku změny rozměrů bylo nutné provést stavební úpravy na ponořené části zdi uzávěrové komory a na opěrách jeřábové dráhy mostového jeřábu. Z archivních snímků vyplynulo, že původní armatury byly dopraveny a instalovány již do hrubé stavby uzávěrové komory. Stávající vrata tak byla pro nové uspořádání příliš malá a mostový jeřáb příliš nízký, čímž se potvrdilo, že stavební úpravy budou nezbytné. 

Stavba ocelové konstrukce byla zahájena 13. června 2005

Práce byly prováděny firmou Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau se sídlem v Erkrathu. Firma VAG dodala veškeré potřebné armatury. Součástí kontraktu byly harmonogramy dodávek a výstavby, které byly vypracovány ve spolupráci s projektovým managementem WVER. Původně měly být veškeré nové části potrubí a armatur dodány před zahájením prací na ocelové konstrukci. Vzhledem k omezeným skladovacím prostorům byly však dohodnuty jiné dodací lhůty, které však byly také spolehlivě dodrženy.

Dodávka armatur značky VAG o hmotnosti 23 tun

Armatury o hmotnosti 23 tuny a o šířce až 3,6 metru byly dopraveny těžkou nákladní dopravou na parkoviště poblíž přehradní hráze, kde byly přeloženy na krátký podvalník se samostatně řiditelnou zadní osou, která byla schopna se vytočit v zatáčce před příjezdem k uzávěrové komoře. Tunel spodní výpusti byl uzavřen stavidlem a utěsněn proti přehradě, aby mohly být zahájeny stavební práce na ocelové konstrukci. Následně bylo 7 000 m³ vody, která zůstala v tunelech, odčerpáno přes původní armatury spodní výpusti a tunely byly fyzicky zkontrolovány. Zastaralé armatury byly poté demontovány.

Instalace nových rozstřikovacích ventilů

Armatury spodních výpustí a potrubí elektrárny byly demontovány v odlišných termínech, aby bylo možné kdykoli vypouštět vodu z přehradní nádrže. Vzhledem k omezenému prostoru byly dva nové VAG Rozstřikovací ventily nejprve umístěny před konce dvou potrubních větví. Teprve poté mohly být zbývající úseky potrubí a armatury pro potrubí spodních výpustí a odvzdušňovací potrubí rozstřikovacích ventilů vyrovnány a nainstalovány.

Před zahájením prací na potrubí elektrárny byla opravena opěrná zeď rozstřikovacích ventilů, čímž bylo zaručeno, že v průběhu stavebních prací bude vždy krátkodobě k dispozici jedno potrubní vedení pro vypouštění vody. Vodicí trubky proudu vody byly zvenčí připevněny přírubami na rozstřikovací ventily a byly namontovány pohony. Původní bezpečnostní armatura DN 2300 na ochranu proti prasknutí potrubí byla z potrubí demontována. Kvůli instalaci nového ventilu a doplňkové montážní vložky bylo potrubí na obou stranách odříznuto řezacím hořákem a připraveno k navaření dvou přírub DIN. Svary byly zrentgenovány a montáž tak byla úspěšně dokončena. 

Zkušební provoz: Výkonnost armatur značky VAG byla vyšší, než se předpokládalo

Tunel spodních výpustí byl zaplaven vodou a stavidlo vytaženo. Potrubí a armatury byly na počátku září znovu podrobeny zkouškám těsnosti a funkčnosti, přičemž byla prokázána provozuschopnost a vyšší výkon rozstřikovacích ventilů proti původním výpočtům.

Kvalita armatur a spolupráce s VAG na vysoké úrovni

Vodohospodářská společnost jasně preferovala armatury značky VAG již ve fázi plánování a tendrového vypsání. “Všechny dodané armatury a potrubní tvarovky fungují bezvadně a splňují v celém rozsahu technické parametry specifikované ve vypsání tendru,” potvrdil po uvedení zařízení do provozu Herbert Polczyk, vedoucí divize přehrad ve vodohospodářské společnosti Eifel-Rur a zdůraznil: “Jsme přesvědčeni, že když jsme zvolili armatury značky VAG, učinili jsme správné rozhodnutí, které nám zaručí trvalý bezpečný provoz naší přehrady.”

A Klaus Küsel, generální ředitel zákazníka, firmy Heinrich Scheven, dodal: “Všechny armatury byly dodány na staveniště v termínu a neměli jsme žádné problémy s jejich instalací. Spolupráce se zaměstnanci firmy VAG byla příkladná a umožnila nám dokončit projekt ve stanovené lhůtě.”

Zpět na přehled


Doplňující informace:
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení